Demuestra que eres un ser humano


Agenda

CALENDARI 2022

(pendent aprobació de la Junta)

COL.LOQUIS:

DONADES LES ESPECIALS CIRCUMSTANCIES EN LES QUE ENS TROBEN DE MOMENT EL CALENDARI PREVIST DE CONVOCATORIES ES TEMPTATIU.

Tot i axis la Junta continuarà fent la seva activitat buscant totes les oportunitats de poder seguir oferint als nostres socis continguts d’interès i actualitat.

26   gener
16    febrer 
16   març (*)
20    abril
18    maig
15    juny
20    juliol
21    septembre
19    octubre
16    novembre

REUNIONS DE JUNTA

Per tal de preparar els col · loquis, coordinar la logística i contactar amb els ponents, la Junta General es reuneix periòdicament.

A continuació es detallen les dates (**) previstes de reunió de Junta per tal que els socis que ho desitgin puguin fer arribar al secretari els seus suggeriments i les seves peticions, les quals miraran de ser ateses en la mesura del possible

12   gener
2    febrer 
2   març (*)
6    abril
4    maig
1    juny
1    juliol
7    septembre
5    octubre
2    novembre
14    decembre

(*) En aquesta data també està prevista l’Assemblea General, oberta a tots els socis que ho desitgin.
(**) La relació de dates no esta confirmada i no es descarten canvis en funció de la disponiobilidad d’algun mimbre de la Junta.