Agenda

CALENDARI 2020COL.LOQUIS:

Les dates previstes (*)(**) per els col.loquis 2020 son:

15 gener
19 febrer
18 març
22 abril
20 maig
 17 juny     
15 juliol
16 septembre
21 octubre
18 novembre

(*) les dates són previstes i poden patir modificacions en funció de la disponibilitat dels ponents.
(**) La relació de dates no és exhaustiva i no es descarten col · loquis addicionals en funció de la disponiobilidad d’algun ponent d’especial rellevància.

REUNIONS DE JUNTA

Per tal de preparar els col · loquis, coordinar la logística i contactar amb els ponents, la Junta General es reuneix periòdicament.

A continuació es detallen les dates (**) previstes de reunió de Junta per tal que els socis que ho desitgin puguin fer arribar al secretari els seus suggeriments i les seves peticions, les quals miraran de ser ateses en la mesura del possible

8   gener
5    febrer (*)
4   març 
1    abril
6    maig
3    juny
1    juliol
9    septembre
7    octubre
4    novembre
9    decembre

(*) En aquesta data també està prevista l’Assemblea General, oberta a tots els socis que ho desitgin.
(**) La relació de dates no esta confirmada i no es descarten canvis en funció de la disponiobilidad d’algun mimbre de la Junta.