Agenda

CALENDARI 2021

COL.LOQUIS:

DONADES LES ESPECIALS CIRCUMSTANCIES EN LES QUE ENS TROBEN DE MOMENT NO TENIM CALENDARI PREVIST DE CONVOCATORIES.

Tot i axis la Junta continuarà fent la seva activitat buscant totes les oportunitats de poder seguir oferint als nostres socis continguts d’interès i actualitat.

REUNIONS DE JUNTA

Per tal de preparar els col · loquis, coordinar la logística i contactar amb els ponents, la Junta General es reuneix periòdicament.

A continuació es detallen les dates (**) previstes de reunió de Junta per tal que els socis que ho desitgin puguin fer arribar al secretari els seus suggeriments i les seves peticions, les quals miraran de ser ateses en la mesura del possible

13   gener
3    febrer 
3   març (*)
7    abril
5    maig
2    juny
7    juliol
1    septembre
4    octubre
3    novembre
1    decembre

(*) En aquesta data també està prevista l’Assemblea General, oberta a tots els socis que ho desitgin.
(**) La relació de dates no esta confirmada i no es descarten canvis en funció de la disponiobilidad d’algun mimbre de la Junta.