Agenda

CALENDARI 2019COL.LOQUIS:

Les dates previstes (*)(**) per els col.loquis 2019 son:

23 gener
20 febrer
20 març
24 abril
22 maig
26 juny
       
17 septembre
16 octubre
20 novembre

(*) les dates són previstes i poden patir modificacions en funció de la disponibilitat dels ponents.
(**) La relació de dates no és exhaustiva i no es descarten col · loquis addicionals en funció de la disponiobilidad d’algun ponent d’especial rellevància.

REUNIONS DE JUNTA

Per tal de preparar els col · loquis, coordinar la logística i contactar amb els ponents, la Junta General es reuneix periòdicament.

A continuació es detallen les dates (**) previstes de reunió de Junta per tal que els socis que ho desitgin puguin fer arribar al secretari els seus suggeriments i les seves peticions, les quals miraran de ser ateses en la mesura del possible

9   gener
6    febrer (*)
6   març 
3    abril
8    maig
5    juny
3    juliol
4    septembre
2    octubre
6    novembre
4    decembre

(*) En aquesta data també està prevista l’Assemblea General, oberta a tots els socis que ho desitgin.
(**) La relació de dates no esta confirmada i no es descarten canvis en funció de la disponiobilidad d’algun mimbre de la Junta.