Junta Directiva

 

 

Nomenaments Junta General 6 de març 2019

A la ciutat de Barcelona sent les 13,30 hores del dia 6 de març de 2019, es reuneix al Gran Hotel Havana, situat a Gran Via de les Corts Catalanes, 647, l’Assemblea General de Socis de l’Associació SECE-SENIOR’S CLUB EMPRESARIAL, en primera convocatòria, degudament convocada de conformitat amb l’article 11 B) actuant de President Sr. Josep Ballart i de Secretària la Sra. Concha Lacalle, càrrecs que ells mateixos exerceixen en la Junta, amb el següent:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

 1. Aprovació dels comptes de l’exercici 2018 i del pressupost per al 2019.
  2. Censura i, si escau, aprovació de la gestió social de la Junta Directiva durant l’exercici 2018.
  3.Cese i nomenament de de vocals de la Junta Directiva.
  4. Nomenament de càrrecs de la Junta Directiva.
  5. Quotes i preus dels dinars-col·loqui per a l’exercici 2018.
  6. Torn obert de paraules

A continuació es procedeix a elaborar la Llista d’Assistents resultant que assisteixen a la reunió 13 socis presents, tots amb dret a vot i degudament signada s’incorpora a l’acta com a document a part. Hi assisteix especialment convidada Laura Ballart.

Després de la lectura del ordre del dia per part de la Secretària el President declara vàlidament constituïda l’Assemblea per a la deliberació i adopció en forma vàlida, vinculant i obligatòria dels punts previstos en l’ordre del dia.

A continuació s’examinen els comptes de l’exercici 2018 en què s’observa que les despeses han estat superiors al pressupost a causa, especialment, al cost suportat per adaptar la pàgina web a la Llei de Protecció de Dades ia la donació que efectuem per contribuir a l’ONG de Jordi Ros, el que ocasiona un dèficit de 399,88 euros sobre els ingressos. No obstant això el balanç ha resultat positiu a causa del excedent de tresoreria que l’Associació ve acumulant cada any. I tot seguit s’analitza el pressupost per a l’exercici 2019. Després d’un canvi d’impressions tots dos són aprovats per unanimitat.

S’examina la gestió de la Junta de Govern durant l’exercici 2018 que es va desenvolupar amb tota normalitat. Comenta el Sr. President als reunits que, al llarg de l’any, han tingut lloc 9 reunions-col·loquis als quals han assistit un total de 150 comensals. Tots els assistents aproven la gestió i el Sr. President expressa l’agraïment per la confiança dipositada a la Junta. Informa als reunits de la incorporació al grup de la Laura Ballart, periodista i professional de solvència que ve ocupant-se de dur a terme els resums de les ponències de cada mes, funció que exerceix amb brillantor i, a més, sense cap remuneració. El Sr. President en el seu propi nom i de tots els reunits, vol deixar constància del seu agraïment i felicitar-lo pel bon acompliment del seu treball.

S’analitza la quota dels socis i els preus dels dinars-col·loquis per a l’exercici 2019. Després d’uns comentaris s’acorda mantenir la quota anual de 60 euros i els preus dels menjars-col·loquis a 25 euros per als socis i 35 euros per els no socis en tant l’Hotel Havana ens mantingui els preus dels àpats.

Intervé la Secretària Sra Concha Lacalle i explica als reunits que el Sr. Ramon Tió, per raons personals, ha presentat la seva dimissió al càrrec de vocal de la Junta. Tots els assistents accepten la dimissió però volen deixar constància de l’agraïment per l’excel·lent gestió duta a terme al llarg dels anys que ha exercit el càrrec i testimoni del gran estima que s’ha guanyat i que perdurarà al llarg del temps. Així mateix manifestar que pot tornar a exercir en el moment que desitgi.

Després d’un canvi d’impressions la Junta aprova per unanimitat no cobrir els dos llocs de vocals que queden vacants fins que es trobin les persones adequades per exercir-los delegant en la Junta la possibilitat d’incorporar, com a vocal, algun soci per cooptació.

La Sra. Secretaria informa els reunits que caduquen tots els càrrecs de vocal de la Junta per haver transcorregut el termini estatutari de dos anys per als quals van ser nomenats. En conseqüència També han de nomenar-president, vicepresident, Sacretario i Tresorer de la Junta. Els reunits decideixen, per unanimitat, renover seva confiança en les persones que en l’actualitat sesempeñan tots els càrrecs.

Seguidament, es procedeix a la deliberació sobre els temes que inclou l’ordre del dia i els assistents aproven per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar els comptes de l’exercici 2018 i el pressupost per a l’exercici 2019

SEGON.- Aprovar la gestió de la Junta de Govern durant l’exercici 2018

TERCER.- Mantenir la quota anual dels socis en la quantitat de 60.- euros que es cobrarà per avançat mitjançant rebuts domiciliats bancàriament.

QUART Mantenir els preus dels menjars-col·loquis dels socis en 25 euros i per als no socis en 35 euros. Als socis se’ls carregarà el import

Nomenaments Junta General 7 de març 2018

La Junta considera la sol·licitud de baixa a la Junta de les vocals Sra. Carmen Cano i Sra- Carmen Defois per qüestions personals.
Per part de tots els assistents se sol·licita un especial reconeixement cap a elles per la dedicació i esforç dedicats durant tants anys.
Des de la seva nova posició de socis de SECE seguim comptant amb elles no tan sols amb la seva presència en els col·loquis sinó perquè ens segueixin aportant reptes i suggerint ponents.
També va quedar aprovada la incorporació com a nou vocal de la Junta del Sr. Josep Ventosa i Freixedes, enginyer de Telecomunicació i MBA per Esade. La nova Junta manifesta el seu agraïment a tots els membres sortints per l’excel·lent tasca duta a terme.

Nomenaments Junta General 6 de febrer 2017

La Junta considera exhaurit el seu mandat i es propasa un canvi del seus components. La proposta de la Junta General va quedar ratificada  en la Junta ordinària del 15 de març amp la següent composició:Captura de pantalla 2017-03-17 a las 20.20.35

La nova Junta manifesta el seu agraïment a tots els membres sortints per l’excel·lent tasca duta a terme

Nomenaments Junta General 2 març de 2016

S’inicia la Junta amb un sentit recordatori a la memòria del nostre ex- President Honorífic Sr. Antoni Arnó mort durant aquest període i ens queda a tots el seva bonhomia, l’esperit lluitador i el seu esforç com exemple de vida que ha estat per tots. Així mateix s’acorda eliminar la figura de President Honorific.

S’acorden diferents mesures per tal de donar a conèixer la celebració del XX aniversari de la existenmcia de SECE així com donar major difusió de la seva existència amb l’objectiu d’augmentar el nombre de socis sense renunciar a poder oferir als mateixos i als nostres conferenciants d’una proximitat i entorn no massificat.

Es dona la benvinguda com a Vocal de la Junta al soci Sr. Ramón Tió.

Nomenaments Junta General 4 març de 2015

Es crea la figura de President Honorific i es nombra com a tal al Sr. Torni Arnó en agraïment al seu esforç i com exemple que es per tots de perseverança i superació.

Es crea una segona vicepresidència per tal de donar mes suport al President i preparar els esdeveniments del XX Aniversari al any 2016 i es nombre com a tal al actual vocal Josep Ballart Guasch.

Es dona la benvinguda com a Vocal de la Junta al soci Sr. Alejandro Belinchón.

Nomenaments Junta General 18 de desembre de 2013

S’anomena nou Vicepresident al Sr. Tomás Lahoz Mora en substitució del Sr. Antonio Arnó que passa a exercí la funció de vocal.

També es fa oficial el traspas de la funció de secretari a la persona del Sr. Félix Vilaseca Anglada.

En la Junta es fa un especial agraïment al Sr. Raffaello Facchini qui ha estat exercint la doble funció de secretari i de tresorer.