Junta Directiva

 

Nomenaments Junta General 3 de març 2019

A la ciutat de Barcelona a les 19 hores de l’dia 3 de març de 2021, es reuneix l’Assemblea General de Socis de l’Associació SECE-SENIOR’S CLUB EMPRESARIAL, en primera convocatòria, degudament convocada de conformitat amb l’article 11 B). En aquesta ocasió a causa de les mesures de confinament sanitari que ens veiem obligats a mantenir, la reunió ha tingut lloc per via telemàtica en Eventbrite a través de la plataforma Zoom. Actua de president Sr. Josep Ballart i de Secretària la Sra. Concha Lacalle, càrrecs que ells mateixos exerceixen en la Junta, amb el següent:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

1. Aprovació dels comptes de l’exercici 2020 i de l’pressupost per al 2021.
2. Censura i, si escau, aprovació de la gestió social de la Junta Directiva durant l’exercici 2020.
3.Cese i nomenament de vocals de la Junta Directiva.
4. Nomenament de càrrecs de la Junta Directiva.
5. Quotes i preus dels dinars-col·loqui per a l’exercici 2021.
6. Torn obert de paraules

Seguidament es procedeix a elaborar la Llista d’Assistents resultant que assisteixen a la reunió els següents socis:
Manuel Achaerandio, Josep Ballart, Laura Ballart, Alejandro Belinchon, Joan Cabestany, Raffaello Facchini, Fernando González Cajigos, Marga Jansà, Concha Lacalle, Tomàs Lahoz, Pedro Linares, Miquel Ribas, Alfonso Rodriguez Arias, Josep Ventosa i Félix Vilaseca.

Després de la lectura de l’ordre del Dia per part de la Secretària el President declara vàlidament constituïda l’Assemblea per a la deliberació i adopció en forma vàlida, vinculant i obligatòria dels punts previstos en l’ordre del Dia.

Comença el President fent una menció especial a què va ser durant molts anys president de l’Associació Francesc Serena que ha mort recentment després d’una llarga malaltia. En nom de tots vol deixar constància de el dolor que ens ha produït la seva marxa i de l’agraïment per tot treball. Sempre quedarà en el nostre record.

A continuació s’examinen els comptes de l’exercici 2020 en què s’observa que les despeses han estat inferiors a el pressupost a causa de la suspensió dels col·loquis de manera que es registra un superàvit de 2.531,31 euros. Pel que fa a el pressupost per al 2021 es mantenen les despeses a excepció dels que comporten la celebració dels menjars-col·loqui doncs encara hi ha incertesa sobre com de podran tornar a celebrar-se. Tampoc hi ingressos a causa que, com explicarà el President més endavant, s’ha decidit no cobrar les quotes de soci per a aquest exercici. Intentarem sortir comptant només amb les reserves i un control exhaustiu en les despeses. Després d’un canvi d’impressions tots dos són aprovats per unanimitat.

S’examina la gestió de la Junta de Govern durant l’exercici 2020 que s’ha desenvolupat de forma anòmala. Comenta el Sr. President als reunits que s’ha pres la decisió de suspendre el pagament de les quotes de soci en l’exercici 2021. Continua explicant en el mes de febrer es van donar per acabades les reunions presencials però tot i que ha estat un any excepcional hem sobreviscut i hem intentat explicar als socis el que veníem fent mitjançant l’enviament de 8 notes informatives. Segueix informant que es continuarà fent front a aquesta situació i és voluntat de la Junta crear una plataforma permanent de contacte amb temes d’actualitat. Tots els assistents aproven la gestió i el Sr. President expressa l’agraïment per la confiança dipositada a la Junta. Segueix comentant que tot i la pandèmia s’han incorporat nous socis als quals dóna la benvinguda.

Intervé la Secretària Sra Concha Lacalle i explica als reunits que ha arribat el moment de deixar el lloc de Secretari de la Junta per donar oportunitat a persones més preparades en l’àmbit tecnològic a què puguin abordar amb brillantor els reptes que en aquest camp es vénen desenvolupant cada dia més. Proposa per substituir nomenar Laura Ballart brillant professional que ja es va incorporar fa dos anys i ha fet un gran treball. Continua Concha Lacalle per agrair a tots la confiança dipositada en ella. Continuarà col·laborant des del seu lloc de vocal. També s’incorporarà a Laura Ballart com a vocal de la Junta que continuarà composta per nou membres.

Després d’un canvi d’impressions la Junta aprova per unanimitat no cobrir els dos llocs de vocals que queden vacants fins que es trobin les persones adequades per exercir-los delegant en la Junta la possibilitat d’incorporar, com a vocal, algun soci per cooptació.

La Sra. Secretaria informa els reunits que caduquen tots els càrrecs de vocal de la Junta per haver transcorregut el termini estatutari de dos anys per als quals van ser nomenats. En conseqüència També han de nomenar-president, vicepresident, Sacretario i Tresorer de la Junta. Els reunits decideixen, per unanimitat, renovar la seva confiança en les persones que en l’actualitat ocupen els càrrecs.

A continuació hi ha un canvi d’impressions entre els assistents sobre la conveniència d’oferir reunions amb els ponents per via telemàtica i el Sr Sánchez Nonell opina que l’avantatge de fer-ho per aquest mitjà és que el ponent no ha d’estar de manera presencial i pot fer-ho des de qualsevol lloc de l’món. La idea és molt ben acollida. També el Sr. Alfonso Rodriguez explica que l’Aula telemàtica està funcionant molt bé i que en el futur es continuarà fent d’aquesta manera, altenativamente amb la presencial, ja que hi ha ponents que no vindrien si no és així

Seguidament, es procedeix a la deliberació sobre els temes continguts en l’ordre del Dia i els assistents aproven per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar els comptes de l’exercici 2020 i el pressupost per a l’exercici 2021

SEGON.- Aprovar la gestió de la Junta de Govern durant l’exercici 2021

TERCER.- De forma excepcional suspendre el cobrament de la quota de socis per a l’exercici 2021.

QUART.- Per quan comencin mantenir els preus dels menjars-col·loquis dels socis en 25 euros i per als no socis en 35 euros. Als socis se’ls carregarà l’import en el compte corrent bancari que tingui assenyalada així com el dels seus convidats i els no socis hauran de ingressar-lo en el compte de l’Associació abans de l’acte. Als convidats dels socis se’ls aplicarà el preu de soci.

CINQUÈ.- Prendre raó de la cessació de Vocal per mort de Francesc Serena a qui se li aprova la gestió i se li agraeix, de forma especial, l’exercici del seu treball.

SISÈ.- Nomenar vocals de la Junta de Govern, pel terme estatutari de dos anys, als Srs Josep Ballart, Alejandro Belinchon, Raffaello Facchini, Carlos Galceran, Tomás Lahoz, Josep Ventosa i Félix Vilaseca i la Sra. Concha Lacalle. Presents tots en aquest acte, accepten els càrrecs i prometen exercir-bé i fidelment i manifesten que no els comprenen cap de les incompatibilitats assenyalades en la llei. Les seves dades personals consten en el registre de l’Entitat i en la Direcció General de Dret i d ‘ Entitats Jurídiques de el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

SETÈ.- Nomenar vocal de la Junta de Govern pel terme estatutari de dos anys a Donya Laura Ballart Díaz, major d’edat Periodista, amb DNI 47920013L, domiciliada a La Roca de l’Vallès (Barcelona) Carrer Tenor Viñas nº 22 2º2ª. Present en aquest acte accepta el càrrec i promet exercir bé i fidelment i manifesta que no li comprèn cap de les incompatibilitats assenyalades en la llei.

VUITÈ.- Nomenar els següents càrrecs en el si de la Junta de Govern:

President: Josep Ballart
Vicepresident: Alejandro Belinchon
Secretari: Laura Ballart
Tresorer: Raffaello Facchini

Presents en aquest acte accepten els càrrecs i prometen exercir-bé i fidelment

NOVÈ.- Ratificar l’acord de reelecció del senyor Rafaello Facchini per al càrrec de tresorer de l’Associació a comptar a partir del dia d’avui perquè, en nom de l’entitat, pugui per si sol obrir i tancar comptes corrents en bancs, caixes d’estalvi i, a aquest efecte, ingressar fons i domiciliar el cobrament de rebuts, disposar de saldo que consta en els comptes corrents, efectuar pagaments i disposar lliurement d’ell mateix mitjançant domiciliacions, xecs, ordres de pagament i transferències, sol·licitar saldos, extractes i impugnar- .

I no havent-hi més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió i d’ella la present acta que, un cop redactada, és aprovada per unanimitat dels reunits i signada per la secretària amb el vistiplau del Sr. President.

vistiplau
EL PRESIDENT                                                                             LA SECRETÀRIA

Josep Ballart                                                                                    Concha Lacalle


Nomenaments Junta General 6 de març 2019

A la ciutat de Barcelona sent les 13,30 hores del dia 6 de març de 2019, es reuneix al Gran Hotel Havana, situat a Gran Via de les Corts Catalanes, 647, l’Assemblea General de Socis de l’Associació SECE-SENIOR’S CLUB EMPRESARIAL, en primera convocatòria, degudament convocada de conformitat amb l’article 11 B) actuant de President Sr. Josep Ballart i de Secretària la Sra. Concha Lacalle, càrrecs que ells mateixos exerceixen en la Junta, amb el següent:

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA

 1. Aprovació dels comptes de l’exercici 2018 i del pressupost per al 2019.
  2. Censura i, si escau, aprovació de la gestió social de la Junta Directiva durant l’exercici 2018.
  3.Cese i nomenament de de vocals de la Junta Directiva.
  4. Nomenament de càrrecs de la Junta Directiva.
  5. Quotes i preus dels dinars-col·loqui per a l’exercici 2018.
  6. Torn obert de paraules

A continuació es procedeix a elaborar la Llista d’Assistents resultant que assisteixen a la reunió 13 socis presents, tots amb dret a vot i degudament signada s’incorpora a l’acta com a document a part. Hi assisteix especialment convidada Laura Ballart.

Després de la lectura del ordre del dia per part de la Secretària el President declara vàlidament constituïda l’Assemblea per a la deliberació i adopció en forma vàlida, vinculant i obligatòria dels punts previstos en l’ordre del dia.

A continuació s’examinen els comptes de l’exercici 2018 en què s’observa que les despeses han estat superiors al pressupost a causa, especialment, al cost suportat per adaptar la pàgina web a la Llei de Protecció de Dades ia la donació que efectuem per contribuir a l’ONG de Jordi Ros, el que ocasiona un dèficit de 399,88 euros sobre els ingressos. No obstant això el balanç ha resultat positiu a causa del excedent de tresoreria que l’Associació ve acumulant cada any. I tot seguit s’analitza el pressupost per a l’exercici 2019. Després d’un canvi d’impressions tots dos són aprovats per unanimitat.

S’examina la gestió de la Junta de Govern durant l’exercici 2018 que es va desenvolupar amb tota normalitat. Comenta el Sr. President als reunits que, al llarg de l’any, han tingut lloc 9 reunions-col·loquis als quals han assistit un total de 150 comensals. Tots els assistents aproven la gestió i el Sr. President expressa l’agraïment per la confiança dipositada a la Junta. Informa als reunits de la incorporació al grup de la Laura Ballart, periodista i professional de solvència que ve ocupant-se de dur a terme els resums de les ponències de cada mes, funció que exerceix amb brillantor i, a més, sense cap remuneració. El Sr. President en el seu propi nom i de tots els reunits, vol deixar constància del seu agraïment i felicitar-lo pel bon acompliment del seu treball.

S’analitza la quota dels socis i els preus dels dinars-col·loquis per a l’exercici 2019. Després d’uns comentaris s’acorda mantenir la quota anual de 60 euros i els preus dels menjars-col·loquis a 25 euros per als socis i 35 euros per els no socis en tant l’Hotel Havana ens mantingui els preus dels àpats.

Intervé la Secretària Sra Concha Lacalle i explica als reunits que el Sr. Ramon Tió, per raons personals, ha presentat la seva dimissió al càrrec de vocal de la Junta. Tots els assistents accepten la dimissió però volen deixar constància de l’agraïment per l’excel·lent gestió duta a terme al llarg dels anys que ha exercit el càrrec i testimoni del gran estima que s’ha guanyat i que perdurarà al llarg del temps. Així mateix manifestar que pot tornar a exercir en el moment que desitgi.

Després d’un canvi d’impressions la Junta aprova per unanimitat no cobrir els dos llocs de vocals que queden vacants fins que es trobin les persones adequades per exercir-los delegant en la Junta la possibilitat d’incorporar, com a vocal, algun soci per cooptació.

La Sra. Secretaria informa els reunits que caduquen tots els càrrecs de vocal de la Junta per haver transcorregut el termini estatutari de dos anys per als quals van ser nomenats. En conseqüència També han de nomenar-president, vicepresident, Sacretario i Tresorer de la Junta. Els reunits decideixen, per unanimitat, renover seva confiança en les persones que en l’actualitat sesempeñan tots els càrrecs.

Seguidament, es procedeix a la deliberació sobre els temes que inclou l’ordre del dia i els assistents aproven per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar els comptes de l’exercici 2018 i el pressupost per a l’exercici 2019

SEGON.- Aprovar la gestió de la Junta de Govern durant l’exercici 2018

TERCER.- Mantenir la quota anual dels socis en la quantitat de 60.- euros que es cobrarà per avançat mitjançant rebuts domiciliats bancàriament.

QUART Mantenir els preus dels menjars-col·loquis dels socis en 25 euros i per als no socis en 35 euros. Als socis se’ls carregarà el import

Nomenaments Junta General 7 de març 2018

La Junta considera la sol·licitud de baixa a la Junta de les vocals Sra. Carmen Cano i Sra- Carmen Defois per qüestions personals.
Per part de tots els assistents se sol·licita un especial reconeixement cap a elles per la dedicació i esforç dedicats durant tants anys.
Des de la seva nova posició de socis de SECE seguim comptant amb elles no tan sols amb la seva presència en els col·loquis sinó perquè ens segueixin aportant reptes i suggerint ponents.
També va quedar aprovada la incorporació com a nou vocal de la Junta del Sr. Josep Ventosa i Freixedes, enginyer de Telecomunicació i MBA per Esade. La nova Junta manifesta el seu agraïment a tots els membres sortints per l’excel·lent tasca duta a terme.

Nomenaments Junta General 6 de febrer 2017

La Junta considera exhaurit el seu mandat i es propasa un canvi del seus components. La proposta de la Junta General va quedar ratificada  en la Junta ordinària del 15 de març amp la següent composició:Captura de pantalla 2017-03-17 a las 20.20.35

La nova Junta manifesta el seu agraïment a tots els membres sortints per l’excel·lent tasca duta a terme

Nomenaments Junta General 2 març de 2016

S’inicia la Junta amb un sentit recordatori a la memòria del nostre ex- President Honorífic Sr. Antoni Arnó mort durant aquest període i ens queda a tots el seva bonhomia, l’esperit lluitador i el seu esforç com exemple de vida que ha estat per tots. Així mateix s’acorda eliminar la figura de President Honorific.

S’acorden diferents mesures per tal de donar a conèixer la celebració del XX aniversari de la existenmcia de SECE així com donar major difusió de la seva existència amb l’objectiu d’augmentar el nombre de socis sense renunciar a poder oferir als mateixos i als nostres conferenciants d’una proximitat i entorn no massificat.

Es dona la benvinguda com a Vocal de la Junta al soci Sr. Ramón Tió.

Nomenaments Junta General 4 març de 2015

Es crea la figura de President Honorific i es nombra com a tal al Sr. Torni Arnó en agraïment al seu esforç i com exemple que es per tots de perseverança i superació.

Es crea una segona vicepresidència per tal de donar mes suport al President i preparar els esdeveniments del XX Aniversari al any 2016 i es nombre com a tal al actual vocal Josep Ballart Guasch.

Es dona la benvinguda com a Vocal de la Junta al soci Sr. Alejandro Belinchón.

Nomenaments Junta General 18 de desembre de 2013

S’anomena nou Vicepresident al Sr. Tomás Lahoz Mora en substitució del Sr. Antonio Arnó que passa a exercí la funció de vocal.

També es fa oficial el traspas de la funció de secretari a la persona del Sr. Félix Vilaseca Anglada.

En la Junta es fa un especial agraïment al Sr. Raffaello Facchini qui ha estat exercint la doble funció de secretari i de tresorer.